El Prat de Llobregat

Declaració institucional d'alcaldes i alcaldesses del PSC

  • Actualizado:
  • Creado:

Amb motiu del ple de pobresa que se celebrarà al Parlament de Catalunya el 9 i 10 de març de 2016


Des de l'any 2008, el nostre país pateix una crisi econòmica que ha impactat, i ho continua fent, de manera dramàtica en milers de catalans i catalanes. En aquests moments són més d’un milió i mig de ciutadans que es troben en risc de pobresa i d’aquest 465.200 tenen una privació material severa, és a dir, que no poden pagar les factures domèstiques, mantenir la llar calenta o menjar proteïna de manera regular. Les principals causes de les noves desigualtats tenen un component estructural. L'atur és el 17,7% de la població activa i el de llarga durada, en només 7 anys, s'ha multiplicat per 3, la precarietat laboral ha crescut, la política fiscal és insuficient per reequilibrar els dèficits del sistema de protecció social i conseqüentment, la taxa de risc de pobresa se situa en el 20,9%. Malgrat aquesta situació d'alarma social, els alcaldes i alcaldesses socialistes comprovem amb preocupació i decepció, com el Govern ha reduït la inversió en serveis socials, passant del 7,8% al 6,8% del pressupost global de la Generalitat. Lluny d'incrementar la inversió en polítiques de protecció social, el Govern de Junts pel Sí, mitjançant el recurs de la pròrroga pressupostària, continua promovent polítiques d'austeritat, que incrementen la pobresa i les desigualtats socials. Catalunya continuarà essent d'aquesta manera, la segona comunitat autònoma de l'Estat espanyol que més ha retallat en polítiques socials.

Davant d'aquesta situació, els alcaldes i alcaldesses socialistes hem apostat per la defensa dels drets socials i de la igualtat d'oportunitats, assumint, malgrat no tenir les competències, un alt percentatge d'aquesta despesa extraordinària generada per la crisi, com demostren les dades del Ministerio de Administraciones Públicas. La nostra acció política es basa a situar en el centre de l'agenda política les necessitats de la vida quotidiana de les persones garantint els seus drets fonamentals. Per això volem garantir beques menjador d'infants i adolescents els 365 dies de l'any, realitzem pagaments d'hipoteques i/o lloguers per evitar que les famílies més desfavorides siguin desnonades, assumim el pagament dels rebuts de subministraments perquè totes les llars disposin de condicions d'habitabilitat, acompanyem les persones dependents mitjançant serveis com l’atenció domiciliària, la teleassistència o els àpats a domicili, assumim la part del finançament que la Generalitat ha deixat de subvencionar de les escoles bressol municipals, acompanyem i fem front a les necessitats bàsiques de les persones que han estat expulsades del sistema de protecció social, etc.


Per tot això, els alcaldes i alcaldesses socialistes com a representants democràtics dels ciutadans i ciutadanes dels municipis catalans que governem:

 

 

 

1. Constatem la manca de recursos materials i humans per al desplegament de les polítiques socials destinades a garantir els drets bàsics, subjectius i universals. Demanem la presentació d'uns pressupostos pel 2016 que permetin donar compliment real als drets esmentats.

2. Exigim a la Generalitat, diàleg i negociació amb el món local i els agents socials per acordar les polítiques i els recursos, a mitjà i llarg termini, que garanteixin les necessitats bàsiques de les persones més desfavorides, alhora que es promoguin accions preventives, de promoció de l'autonomia i oportunitats de les persones.

3. Reclamem el desplegament immediat del Pacte per a la Infància a Catalunya.

4. Exigim al Govern de la Generalitat que adapti la formació ocupacional i professional, i les polítiques actives d'ocupació a les necessitats de les persones aturades i a la realitat del teixit productiu del país impulsant la generació d'ocupació estable i de qualitat.
5. Reclamem que es tramiti amb celeritat la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania i, mentrestant, que la Renda Mínima d'Inserció torni a ser un dret garantit, dotat pressupostàriament amb els recursos necessaris.

6. Instem al Govern de la Generalitat a optimitzar les prestacions i actualitzar la cartera de serveis socials per donar més i millor cobertura a les famílies catalanes que ho necessiten, especialment, a aquelles que tenen infants a càrrec.

7. Demanem al Govern de la Generalitat que col·labori i cooperi amb les administracions locals, davant les entitats de crèdit i les empreses subministradores, per aconseguir una implementació real, eficaç, eficient i efectiva de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

8. Defensem que la implementació del model d'atenció integrada d'atenció social i sanitària no esdevingui una reducció encoberta del pressupost destinat a sanitat.

9. Reclamem la derogació de l’actual ordre de copagament de les persones beneficiàries dels serveis del Sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència i el diàleg i l’acord d’una nova entre el Govern, els representants de les persones usuàries dels serveis afectats, les patronals i sindicats i els grups parlamentaris.

10. Exigim a la Generalitat de Catalunya que reconegui i liquidi el deute contret amb les administracions locals i les entitats del tercer sector social.

11. Exigim al Departament d’Ensenyament compartir les dades, a les taules mixtes de planificació, sobre el volum d'infants amb NEE i l’ampliació dels recursos i serveis necessaris per a l’escola inclusiva, assegurant l’assignació del personal de suport necessari a l’escola ordinària. Implantar la quantitat d’USEE (Unitats de Suport a l’Educació Especial) necessàries per a donar resposta a les necessitats de l’alumnat i a les seves famílies.

12. Demanem a la Generalitat més recursos i millor coordinació del protocol per l'abordatge integral de les violències envers les dones.

 

Per tot l'esmentat anteriorment, els i les alcaldesses socialistes esperem que el Ple Específic d’Emergència Social i Reactivació Econòmica sigui l’oportunitat de compartir el diagnòstic de la situació del nostre país i l’espai per acordar les actuacions més urgents i les més estratègiques per reduir les desigualtats socials.

Ficheros adjuntos: